Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Fouadon B.V., gevestigd te Ulft. Sustomus is onderdeel van Fouadon B.V.

Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fouadon B.V. gedane aanbiedingen en/of met Fouadon B.V. gesloten overeenkomsten alsmede op alle andere handelingen in samenhang met de door Fouadon B.V. gedane aanbiedingen en/of met Fouadon B.V. gesloten overeenkomsten zoals bijvoorbeeld zij het niet uitsluitend onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongerechtvaardigde verrijkingen.

2. Afwijking van deze voorwaarden is uitsluitend mogelijk door middel van een schriftelijke nadere overeenkomst.

3. Voorwaarden, gesteld door afnemers of anderen zijn slechts van toepassing na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Fouadon B.V.

Offertes
4. Alle aanbiedingen door Fouadon B.V. zijn vrijblijvend. Een overeenkomst op grond van een bestelling komt pas tot stand door schriftelijke acceptatie van de bestelling door Fouadon B.V.

5. Levertijden en termijnen worden slechts bij benadering gegeven.

6. Aanbiedingen van Fouadon B.V. met tijdsbepalingen gelden tot 17.30 uur van de dag welke in de aanbieding als laatst geldende dag is genoemd. Van een dergelijke aanbieding kan uitsluitend schriftelijk gebruik gemaakt worden.

7. De orderbevestiging wordt geacht correct te zijn tenzij binnen drie dagen na verzending daartegen schriftelijk is geprotesteerd.

Levering
8. Levering geschiedt op het door de afnemer aangegeven adres. De afnemer is verantwoordelijk voor de goede bereikbaarheid van dit adres. Indien naar het oordeel van de betreffende chauffeur van de vrachtwagen levering op het aangegeven adres niet mogelijk is, worden de goederen niet afgeleverd. Hierbij blijft de betalingsverplichting van afnemer in stand. De goederen zullen pas opnieuw aangeboden worden na betaling van dan wel zekerheidstelling voor de kosten van het nodeloze transport.

9. Het risico m.b.t. de goederen voor beschadiging dan wel verlies gaat over op de afnemer na aflevering van de goederen. Indien aflevering niet mogelijk is op grond van het voorgaande artikel gaat het risico ter zake over op het moment dat de chauffeur voor de eerste keer vaststelt dat aflevering niet mogelijk is.

10. Al naar gelang van de productiemethode en de standaardhoeveelheden grondstoffen is Fouadon B.V. bevoegd t.o.v. de door afnemer bestelde hoeveelheid een afwijkende hoeveelheid te leveren welke afwijking maximaal 10 % meer of minder kan bedragen waarbij het bijbehorende factuurbedrag dienovereenkomstig zal worden aangepast.

Afwijkingen
11. Geringe variaties in grootte, dikte, kleur en dergelijke van de door Fouadon B.V. geleverde goederen, welke geen of nauwelijks effect hebben op de bruikbaarheid van het geleverde, zijn toegestaan evenals geringe afwijkingen inzake de door Fouadon B.V. geleverde diensten.

Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn;
Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft;
Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:

oplage tot 20.000 eenheden: 10%
oplage van 20.000 en meer: 5%
Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

12. Fouadon B.V. levert standaard verpakkingsproducten. Gebruik voor andere doeleinden en producten welke speciale verpakking eisen is voor risico van de afnemer.

13. Bij opdrachten beneden de € 830,- excl. BTW worden de te maken transportkosten aan afnemer in rekening gebracht. Daarboven geschiedt de levering franco op het aangegeven adres. Retourzendingen worden niet geaccepteerd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Fouadon B.V.

Opslag
14. Indien om welke reden dan ook opslag van de producten noodzakelijk is, geschiedt dit voor rekening van afnemer tegen een prijs van 15 % van het factuurbedrag exclusief BTW per maand of gedeelte daarvan tot een maximum van drie maanden waarna de producten vernietigd zullen worden. De afnemer blijft hiernaast het gehele factuurbedrag voor de koopprijs alsmede de bijkomende kosten verschuldigd.

Prijzen
15. De overeengekomen prijzen zijn bindend met dien verstande dat prijswijzigingen van grondstoffen, verhoging van belastingen in de meest ruime zin van het woord, loonsverhogingen en transportkostenverhogingen door Fouadon B.V. doorberekend worden.

Betaling
16. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum tenzij partijen schriftelijk een andere betalingstermijn zijn overeengekomen. Compensatie door afnemer met vorderingen op Fouadon B.V. is uitgesloten.

17. Indien de factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn is voldaan en evenmin gevolg is gegeven aan een ingebrekestelling met een termijn van 7 dagen is Fouadon B.V. gerechtigd de vordering uit handen te geven ter incasso waarbij de afnemer aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende kosten zijnde in ieder geval 15 % buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 150,00 exclusief BTW. In geval van openstaande facturen, waarvan de betalingstermijn is verstreken, is Fouadon B.V. gerechtigd de uitvoering van overige lopende overeenkomsten tussen partijen op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden dan wel door afnemer zekerheidstelling voor de openstaande en de toekomstige facturen inzake de lopende overeenkomsten is gegeven.

18. Vertegenwoordigers of andere tussenpersonen zijn niet gerechtigd betalingen in ontvangst te nemen namens Fouadon B.V. Eventueel aan hen gedane betalingen zijn pas rechtsgeldig nadat deze door Fouadon B.V. zijn ontvangen.

19. Door afnemer aan Fouadon B.V. gedane betalingen worden eerst verrekend met rente en kosten en daarna met de oudste vordering van Fouadon B.V. op afnemer.

20. Indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling verleend wordt dan wel op enigerlei wijze een aanbod tot schuldensanering doet of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest, worden alle openstaande vorderingen van Fouadon B.V. op afnemer volledig ineens opeisbaar en is Fouadon B.V. gerechtigd de nog lopende overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden. De afnemer is aansprakelijk voor de door Fouadon B.V. geleden schade, in ieder geval bestaande uit winstderving en transportkosten.

Eigendomsvoorbehoud
21. Zolang geen volledige betaling van de koopprijs met eventuele bijkomende kosten heeft plaats gevonden, blijft Fouadon B.V. eigenaar van de betreffende aan afnemer geleverde goederen.

Aansprakelijkheidsbeperking
23. Fouadon B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat bij verdere verwerking door afnemer van de door Fouadon B.V. geleverde producten dan wel diensten. Fouadon B.V. is niet aansprakelijk voor schade, welke ook, bij de wederpartij en/of bij derden, indien deze schade het gevolg is van onder andere:

fouten in een door de wederpartij voorgeschreven en niet van Fouadon B.V. afkomstig ontwerp en/of tekening, of in tekeningen, gegevens of orders van de wederpartij afkomstig;
ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden, die door de wederpartij in het werk zijn gesteld, waaronder mede begrepen ondeugdelijke verpakking en ondeugdelijk transport;
het gebruik van de producten/diensten van Fouadon B.V. voor een ander doel dan waarvoor zij geschikt zijn;
onjuist of niet-correct gebruik van door Fouadon B.V. geleverde zaken.
Garantie
24. De kwaliteit van de door Fouadon B.V. geleverde goederen wordt gegarandeerd zoals hiervoor onder de artikelen 11 en 12 is aangegeven, voor een periode van 3 maanden na levering door Fouadon B.V. aan afnemer.

25. Op artikelen die Fouadon B.V. niet heeft gefabriceerd maar doorverkoopt, is voor de afnemer de garantie van toepassing zoals die geldt tussen Fouadon B.V. en haar verkoper en waarop Fouadon B.V. aanspraak kan maken. De duur van de garantieperiode wordt door Fouadon B.V. in de aanbieding en/of overeenkomst vermeld.

26. Op door Fouadon B.V. geleverde gebruikte goederen wordt geen enkele garantie gegeven. De koper dient zelf de deugdelijkheid van deze goederen te onderzoeken voor de aankoop.

Klachten

27. Klachten betreffende door Fouadon B.V. geleverde goederen dienen binnen 8 dagen na de levering schriftelijk bij Fouadon B.V. gemeld te worden. Bij aanwezigheid van verborgen gebreken dienen deze binnen 8 dagen na het ontdekken daarvan en uiterlijk binnen twee maanden na de levering schriftelijk gemeld te worden. De betreffende goederen dienen voor nader onderzoek ter beschikking van Fouadon B.V. gehouden te worden en op verzoek van Fouadon B.V. franco toegezonden te worden. Bewerking of verwerking van de goederen doet elk recht terzake voor afnemer vervallen.

28. Indien een klacht door Fouadon B.V. geaccepteerd wordt, is Fouadon B.V. gerechtigd te harer keuze:

binnen een redelijke termijn tot levering van andere soortgelijke goederen over te gaan, dan wel – de geleverde goederen te herstellen, dan wel – de koopovereenkomst als beëindigd te beschouwen tegen afgifte van een creditnota voor het gefactureerde bedrag ter zake.
Iedere verdere vorm van aansprakelijkheid van Fouadon B.V. wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

29. Klachten schorten de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op.

Intellectueel eigendom

30 a. Fouadon B.V. mag alle door haar gemaakte en ontworpen artikelen, inclusief de materialen, vermenigvuldigen en gebruiken voor ieder doel en ieder gebruik, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

30 b. Fouadon B.V. behoudt zich het recht voor om haar naam en of merk/kenteken of nummer op ieder geleverd product aan te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Overmacht
31. Overmacht van welke aard dan ook, waaronder te dezen mede worden verstaan alle gevallen en omstandigheden, waarin de levering door Fouadon B.V. bemoeilijkt, respectievelijk onmogelijk gemaakt wordt, onverschillig of zulks al dan niet voor Fouadon B.V. redelijkerwijs voorzienbaar was en onverschillig of dergelijke gevallen en omstandigheden zich reeds bij het doen der aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst voor deden, ontslaat Fouadon B.V., te harer keuze, tijdelijk zolang de overmacht duurt of definitief van de verplichting tot levering zonder enige verplichting harerzijds tot schadeloosstelling.

Toepasselijk recht en geschillen

32. Nederlands recht is van toepassing op de door Fouadon B.V. gedane aanbiedingen en/of met Fouadon B.V. gesloten overeenkomsten alsmede op alle andere handelingen in samenhang met de door Fouadon B.V. gedane aanbiedingen en/of met Fouadon B.V. gesloten overeenkomsten zoals bijvoorbeeld zij het niet uitsluitend onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongerechtvaardigde verrijkingen. Alle vorderingen en geschillen, gerezen tussen Fouadon B.V. en afnemer, waaronder begrepen geschillen betreffende de interpretatie van deze voorwaarden, zullen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Almelo tenzij dwingendrechtelijke bepalingen dit uitsluiten.

Extra activiteit: Consultatie

33.

De opdracht duurt zolang als uit haar aard voortvloeit. Zo dit niet duidelijk is, duurt de opdracht totdat Fouadon B.V. heeft bericht dat de opdracht is voltooid. Indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen schriftelijk anders bericht, wordt hij geacht daar mee in te stemmen.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de overeengekomen, of anderszins aangeduide, termijnen niet bindend. Zij gelden slechts als streeftermijnen. De enkele overschrijding daarvan brengt Fouadon B.V. niet in verzuim.
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Fouadon B.V. dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Fouadon B.V.de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht van de opdrachtgever worden bevestigd.
De opdracht kan door Fouadon B.V.– zonder opzegtermijn – worden opgezegd indien de opdracht niet (meer) kan worden uitgevoerd conform de offerte en de opdrachtbevestiging en de eventuele later overeengekomen nadere opdrachtspecificaties.
De opdrachtgever kan de opdracht eveneens voortijdig beëindigen, doch dient daarbij een opzegtermijn aan te houden van één maand bij opdrachten met een doorlooptijd van twee maanden of meer, c.q. van twee weken, bij een doorlooptijd van minder dan twee maanden.
Over genoemde opzegtermijn zal de opdrachtgever aan Fouadon B.V. de overeengekomen vergoeding verschuldigd zijn, welke ten minste pro rata gelijk is aan de vergoeding die aan Fouadon B.V. verschuldigd is over de periode dat de opdracht voorafgaande aan de opzegging heeft geduurd, ongeacht of door Fouadon B.V. gedurende de opzegtermijn minder, of in het geheel geen, werkzaamheden zijn verricht.
Fouadon B.V. is bevoegd om in plaats van de hierboven onder f. genoemde vergoeding, de eventueel nog te verrichten werkzaamheden geheel in rekening te brengen, alsmede 50% (vijftig procent) van de vergoeding voor de niet verrichte werkzaamheden, die bij een normale voltooiing van de opdracht, naar de raming van Fouadon B.V., nog zouden zijn verricht.
Extra activiteit: Masterclass, workshop en presentaties

34.

A: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft masterclasses, workshops en presentaties.
Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een masterclass, workshop of presentatie komt tot stand door het invullen van het online inschrijfformulier of een verzoek voor inschrijving via email door cliënt c.q. deelnemer, betaling van de per email toegezonden factuur en het verstrekken van een bevestiging van deelname door Fouadon B.V.
B: Inschrijvingen

Alle masterclasses, workshops en presentaties worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
Fouadon B.V. behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
Na inschrijving ontvang je via email een factuur, na betaling ontvang je een deelnamebevestiging via email die jouw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen en betaling.
Per masterclass, workshop of presentatie zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 8 en 12 deelnemers per masterclass of workshop. In overleg kan dit aantal gewijzigd worden. Deelnemers zijn variabel per presentatie. Zodra een masterclass, workshop of presentatie vol zit, plaats ik je op de reservelijst. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met je op.
Voor mensen op de reservelijst (voor wie geen plak meer is in de masterclass, workshop of presentatie), worden nieuwe masterclass, workshop of presentatie data gepland. Je wordt zo snel mogelijk over nieuwe masterclass, workshop of presentatie data geïnformeerd.
Door de betaling verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
C: Afmelden door de deelnemer

Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
Afmelding voor een masterclass, workshop of presentatie:
Bij afmelding tot 14 dagen voor aanvang krijg je het volledige bedrag terug. Bij annulering tussen 14 tot 0 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de masterclass, workshop of presentatie, wordt ook geen geld teruggeboekt.
Mocht je niet kunnen komen, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. Jouw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.
D: Annulering/verplaatsing door Fouadon B.V.

Fouadon B.V. is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden masterclass, workshop of presentatie te annuleren. Mocht een masterclass, workshop of presentatie geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
Fouadon B.V. is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de masterclass, workshop of presentatie de datum van een masterclass, workshop of presentatie te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de masterclass, workshop of presentatie kosteloos te verplaatsen/annuleren.
Fouadon B.V. is gerechtigd bij ziekte van de docent de aangeboden masterclass, workshop of presentatie te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
De masterclass, workshop of presentatie vindt alleen plaatst mits er minimaal 8 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de masterclass, workshop of presentatie niet doorgaan.
E: Betaling

De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Fouadon B.V..
Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Dan is het gehele bedrag voor de masterclass, workshop of presentatie opeisbaar.
F: Klachten

Heb je een klacht over een masterclass, workshop of presentatie? Neem dan contact met Fouadon B.V. op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.
G: Aansprakelijkheid

Fouadon B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de masterclass, workshop of presentatie.
H: Geheimhouding

Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een masterclass-, workshop-, presentatie- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd masterclass, workshop of presentatiemateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Fouadon B.V. toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
I: Overig

Fouadon B.V. behoudt zich altijd het recht om de masterclass, workshop of presentatie en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een masterclass, workshop of presentatie, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de masterclass, workshop of presentatie, en te weigeren voor volgende masterclasses, workshops en presentaties. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.